Fazla çalışma- Resmi Tatil- Bordro

T.C.

YARGITAY

9. HUKUK DAİRESİ

E. 2001/19801

K. 2002/353

T. 21.1.2002

• FAZLA ÇALIŞMA PARASI ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )

• RESMİ TATİL ve HAFTA SONU ÜCRETİ ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )

• BORDRONUN İHTİRAZİ KAYITSIZ İMZALANMASI ( Bordroda Fazla Çalışma ve Tatil Parasının Ödendiği Belirli Olduğundan Bordroların İlişkin Olduğu Aylar İçin Yeniden Hesaplama Yapılamaması )

1475/m.35,38,41

ÖZET : İşçinin imzasını taşıyan bordrolarda hafta tatili çalışması ve fazla mesai ile ilgili sütunlara yer verilmiş ve bu sütunlarda da ödemeler yapılmış olduğuna göre; bordroların ilişkin bulunduğu aylar için yeniden hesaplama yapılması isabetsizdir.

 

DAVA : Davacı, fazla çalışma parası ile resmi tatil ve hafta sonu ücretlerinin ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

 

Yerel Mahkeme, isteği kısmen hüküm altına almıştır.

 

Hüküm süresi içinde davalı avukatı tarafından temyiz edilmiş olmakla dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü:

 

KARAR : Mahkemece zamanaşımı itirazı dikkate alınarak uyuşmazlık dönemi için hafta tatili ve fazla mesai alacakları hüküm altına alınmışsa da öncelikle belirtmek gerekir ki dosya içinde bu hükmün dayanağı olan belgelere rastlanılmamıştır. Davalı işveren bordro ile davacı işçiye bu alacakları ödediğini ileri sürmektedir. Dairemizin yerleşmiş uygulamalarına göre davacı işçinin imzasını taşıyan ücret bordrolarında hafta tatili çalışması ve fazla mesai ile ilgili sütunlara yer verilmiş ve bu sütunlarda da ödemeler yapıldığı gösterilmişse de davacı işçinin daha fazla çalıştığı ve bordronun gerçek duruma uygun düşmediği yolunda bir ihtirazi kayıtta bulunmadığı bordroların ilişkin bulunduğu aylar dikkate alınarak hafta tatili ve fazla mesailerinin hesaplanması doğru olmaz. Bu durumda eksiklikler tamamlanarak mahkemece araştırma ve inceleme yapılmak suretiyle söz konusu aylar dikkate alınmaksızın alacakların tespiti yoluna gidilmesi gerekir. Öte yandan davalı vekili bilirkişi raporuna yaptığı itirazda bu konu üzerinde durarak bilirkişi raporuna ayrıntılı itirazlarda bulunmuştur. Eksik inceleme ve hatalı değerlendirme ile isteklerin kabulü bozmayı gerektirmiştir.

 

SONUÇ : Temyiz olunan kararın yukarıda yazılı sebepten BOZULMASINA, oybirliğiyle karar verildi.