Limited Şirkette Pay Devri, Pay Devri Sözleşmesinin Ticaret Sicile Tescili, Tescile İcbar

T.C.YARGITAY

 

11. HUKUK DAİRESİ

 

E. 2007/1265        K. 2008/2831            T. 10.3.2008

 

• PAY DEVİR SÖZLEŞMESİNİN TİCARET SİCİLİNE TESCİLİ (Davacıların Tescil Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Limited Şirket Aleyhine Açacağı Tescile İcbar Davası Sonunda Alacağı Hükümle Tescili Sağlama Olanağının Bulunduğu)

 

• LİMİTED ŞİRKETTE PAY DEVRİ (Pay Devir Sözleşmesinin Ticaret Siciline Tescili - Davacıların Tescil Yükümlülüğünü Yerine Getirmeyen Limited Şirket Aleyhine Açacağı Tescile İcbar Davası Sonunda Alacağı Hükümle Tescili Sağlama Olanağının Bulunduğu)

6762/m.30, 33, 510, 511, 520

 

ÖZET : Davacılar, limited şirketteki paylarını yasaya uygun olarak davalılara devredip ortaklık sıfatını kaybetmişlerdir. Bu itibarla, limited şirketin ortaklarındaki değişikliğin tescili, limited şirketin yetkili organı olan müdür tarafından istenebileceğinden, şirketteki paydaşlık sıfatı sona eren davacıların bu yoldaki bir talebi olsaydı Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce öncelikle bu nedenle reddi gerekecekti. Davacıların, tescil yükümlülüğünü yerine getirmeyen limited şirket aleyhine açacağı tescile icbar davası sonunda alacağı hükümle, tescili sağlama olanağı bulunmaktadır.

 

DAVA : Taraflar arasında görülen davada Mersin 1.Asliye Ticaret Mahkemesi'nce verilen 15.05.2006 tarih ve 2005/325 - 2006/313 sayılı kararın Yargıtay'ca incelenmesi davalı Mersin Ticaret Sicil Memurluğu vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış olmakla, dava dosyası için Tetkik Hakimi Ata D. tarafından düzenlenen rapor dinlendikten ve yine dosya içerisindeki dilekçe layihalar, duruşma tutanakları ve tüm belgeler okunup, incelendikten sonra işin gereği görüşülüp, düşünüldü:

 

KARAR : Davacılar vekili, müvekkillerinin davalı şirketin ortakları iken hisselerini davalılardan İlyas ve Halef’e, 25.05.2004 tarihli noterden düzenlenen hisse devir sözleşmesi ile devrettiklerini, bu konuda ortaklar kurulu kararı alınıp, devrin pay defterine işlendiğini, buna rağmen devralan ortakların ve diğer davalı ortak Adil G.'nün devrin tescil ve ilanına muvafakat etmediğini ileri sürerek, müvekkillerinin davalı şirket nezdindeki hisselerini 25.05.2004 tarihinde devrettiklerinin tespitini, devrin ticaret siciline tescil ve ilanını talep ve dava etmiştir.

 

Davalı Adil G. vekili, davacıların asıl amacının müvekkiline olan borçlarını ödememek olduğunu savunarak, davanın reddini istemiş; diğer davalılar savunmada bulunmamıştır.

Mahkemece, toplanan kanıtlara dayanılarak, 25.05.2004 tarihli hisse devrinin ve bu devrin pay defterine tescil ve ilanına ilişkin 11.08.2004 tarihli ortaklar kurulu kararının, TTK.nun 520 nci maddesindeki tüm şartlara uygun olduğu gerekçesiyle davanın kabulüne, davacıların hisse devrinin kabulü ile pay defterine yazılmasına dair 11.08.2004 gün ve 2004/1 sayılı kararın ticaret siciline tescil ve ilanına karar verilmiştir.

 

Kararı, davalı Mersin Ticaret Sicil Memurluğu vekili temyiz etmiştir.

Dava, limited şirkette pay devrine ilişkin ortaklar kurulu kararının ticaret siciline tescili ve ilanı istemine ilişkindir.

 

Davacılar paylarını, TTK.'nun 520. maddesindeki tüm koşullara uygun olarak davalılara devretmişler ve sicile tescil hariç devir prosedürü tamamlanmıştır. Bilindiği gibi limited şirketlerin kuruluşları, TTK.'nun 510 ve 511. maddelerine göre tescil ve ilan edilir. Ortaklardan her birinin ad ve soyadları da tescil edilecek hususlar arasında sayılmıştır. TTK.'nun 33 ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 38. maddelerine göre, tescil edilmiş konulardaki her türlü değişiklerin de tescili gerekir. Limited şirketler bakımından TTK.'nun 510. maddesinde, tescilin şirket müdürleri tarafından talep edileceği öngörülmüş olup, aynı Kanun'un 30 ve Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 31. maddesine göre de tescil, ilgililer veya yetkili temsilcileri ile hukuki halefleri tarafından istenir.

 

Dava konusu olayda davacılar, limited şirketteki paylarını yasaya uygun olarak davalılara devredip ortaklık sıfatını kaybetmişlerdir. Bu itibarla, limited şirketin ortaklarındaki değişikliğin tescili, limited şirketin yetkili organı olan müdür tarafından istenebileceğinden, şirketteki paydaşlık sıfatı sona eren davacıların bu yoldaki bir talebi olsaydı Ticaret Sicili Müdürlüğü'nce öncelikle bu nedenle reddi gerekecekti. Davacıların, tescil yükümlülüğünü yerine getirmeyen limited şirket aleyhine açacağı tescile, icbar davası sonunda alacağı hükümle, Ticaret Sicili Tüzüğü'nün 38/2 nci maddesi uyarınca tescili sağlama olanağı bulunmaktadır. İşte davacılar, bu amaçla işbu davayı açmıştır. TTK.'nun 520. maddesinde belirtilen usul ve esaslara uyulmak kaydıyla gerçekleştirilen pay devrini, şirket sicile tescile yanaşmıyorsa, tescilin böyle bir dava ile sağlanması olanaklı olmalıdır. Türk Medeni Kanunu'nun ikinci maddesi, "herkes haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak zorundadır. Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz" hükmünü içermektedir. Bu hükümden hareketle, sırf bir takım yükümlülüklerden kaçınmak amacına yönelik olan davalıların tutumunu, Kanun'un himaye etmeyeceği kuşkusuzdur.

 

Bu durumda mahkemece, davanın kabulüne bu gerekçelerin de dayanak yapılması gerekirken, hüküm yerinde yazılı doğru gerekçe ile yetinilmesi isabetsiz ise de, hükmün ilave edilen bu gerekçeler ile birlikte onanmasına karar vermek gerekmiştir.

 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan nedenlerle, davalı Mersin Ticaret Sicil Memurluğu vekilinin temyiz itirazlarının reddiyle, usul ve kanuna uygun bulunan hükmün ilave edilen bu gerekçeler ile birlikte ONANMASINA, aşağıda yazılı bakiye 1.80 YTL. temyiz ilam harcının temyiz edenden alınmasına, 10.03.2008 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.