Faaliyet Alanlarımız

Ticaret Hukuku
 • Şirketler Hukuku ve Kurumsal Hukuki Danışmanlık,
 • İşletmelerin Rutin ve Karma Sözleşmeleri, Düzenlenme, Yenileme, Fesih ve bağlı uyuşmazlıklar, 
 • Şirket Kuruluş ve Fesih, İç Kaynaklardan Sermaye Artırımı, Birleşme ve Devralmalar,
 • Tasfiye İşlemleri, Konkordato ve İflas Davaları
 • Ulusal ve Uluslararası Ortak Girişimler, Sözleşmeler ve İhale Süreçlerinde Hukuki Danışmanlık, Ortakların birbirilerine, kurumlara ve üçüncü kişilere karşı hak ve sorumlulukları, girişimin veya ortağın hukuki işlemlerinin takibi, fesihler ve sonuçlarına ilişkin uyuşmazlıklar, girişimin veya ortağın temsili,
 • Hisse devri, Ortaklar arasındaki hukuki uyuşmazlıklar, sorumluluk ve iptal talepleri,
 • Kıymetli Evrak Hukuku (Çek, Bono, Poliçe vs.) ve Bağlı Uyuşmazlıklar,
 • Enerji Hukuku,
 • Taşıma Hukuku, Uluslararası Karayolu ve Havayolu Taşımacılığı Hukuku ve Uyuşmazlıklar,
 • Sigorta Hukuku, 
 • Gümrük Hukuku ve Serbest Bölgeler,
 • Fikri ve Sınai Mülkiyet Hukuku, Tecavüzün Önlenmesi, Hükümsüzlük, Tazminat, Tespiti Davaları ve Yasal Korunma,
 • Franchising Sözleşmeleri, Rekabet Hukuku, Haksız Rekabet Davaları, 
 • Tüketici Hukuku ve Davaları
 • Ticari Uyuşmazlıklar ve Tüketici Uyuşmazlıklarında Uzman Arabuluculuk Hizmetleri
 
Borçlar Hukuku / Medeni Hukuk
 • Sorumluluk ve Tazminat Hukuku, Maddi ve Manevi Tazminat Davaları, Destekten Yoksun Kalma,
 • Sözleşmeler Hukuku, Özel Borç İlişkileri, Tipik ve Özel Karma (Atipik) Sözleşmeler, inceleme, hukuki mütalaa ve (risk) rapor,
 • Gayrımenkul ve İnşaat Hukuku, Taşınmaz Satış Vaadi ve Taşınmaz Karşılığı İnşaat Sözleşmesi, İnşaat Proje Finansmanı ve bağlı sözleşmeler ve uyuşmazlıklar
 • Kentsel Dönüşüm Yasası Kapsamında Danışmanlık, Müzakerelere Katılma, Sözleşmeler ve bağlı uyuşmazlıklar,
 • Gayrımenkul Alım Satım Sözleşmeleri, Müzakereler, İlgili Kurumların Kayıtlarının İncelenmesi, Tespitler, Raporlandırma, İpotek ve Ayni Hak Tesis ve Terkinleri, 
 • Yabancıların Taşınmaz Alımı ve Yatırım Projeleri, Tetkikler, Raporlandırma ve Hukuki Danışmanlık
 • Kira Sözleşmeleri, Kira Tespiti, Bedel Artırımı ve Tahliye Davaları,
 • Haksız İşgal, Ecrimisil ve Tecavüzün Önlenmesi Davaları,
 • Tapu İptali / Tescil Davaları
 • Ortaklığın Giderilmesi Davaları,
 • Kamulaştırma / Kamulaştırmasız Elatma Davaları,
 • Şufa / Vefa / İştira Hakkı Uyuşmazlıkları,
 • Miras Hukuku ve Davaları, Mirasa İlişkin Sözleşmeler, Miras İntikal İşlemleri,
 • İnşaat Hukuku Uyuşmazlıklarında Uzman Arabuluculuk Hizmetleri.
 
Vergi ve İdare Hukuku
 • Genel Vergi Hukuku, Vergi Uyuşmazlıklarından Kaynaklanan Davalar,
 • Şirketlerin Vergisel Açıdan Yapılandırılması, İnceleme ve Uzlaşmalarda Hukuki Destek,
 • Gümrük Hukuku,
 • Vergi Ceza Hukuku,  
 • İptal ve Tam Yargı Davaları,
 • İmar Planı - Planlarının İptali Davaları,
 • İdareler Nezdinde İş Takibi, Talepler, Temsil 
 
Aile Hukuku
 • Boşanma, Nafaka ve Velayet Davaları, Evlilik Sözleşmeleri,
 • Maddi ve Manevi Tazminat Davaları,
 • Katılma Alacağı, Değer Artış Payı, Katkı Payı Alacağı Davaları,
 • Nesebin Reddi ve Babalık Davaları, Evlat Edinme,
 • Tanıma ve Tenfiz Davaları
 
İş Hukuku
 • İş Davaları (İşçi Alacağı ve Hakları, Tazminat, İşe İade, Tespit vs.)
 • İş Sözleşmeleri
 • İşten Çıkarma, İstifalar, Bildirim ve İhtarlar, İşçi ve İşveren Vekilliği, Danışmanlık
 • İş Kazaları, Meslek Hastalığı ve Tazminat Hukuku 
 • Sosyal Güvenlik Hukukuna ilişkin İş ve İşlemler
 • İş Hukuku Uyuşmazlıklarında Uzman Arabuluculuk hizmetleri
 
Kat Mülkiyeti Hukuku
 • Site / Apartman Yöneticiliği Vekilliği,
 • Yönetim Planı Hazırlanması,
 • Kat Mülkiyetinden Kaynaklanan Tespitler, Davalar ve İcra Takipleri,
 • Kentsel Dönüşüm Kapsamında Arsa Payının Düzenlenmesi Davaları, Kentsel Dönüşüm Aşamalarında Sözleşmelerin Hazırlanması, Toplantılara Katılma, Hukuki Danışmanlık, İlgili Kurumlarda İş ve İşlem Talepleri ve Takibi.
 
Şahsın Hukuku
 • Nüfus Kaydının Düzeltilmesi,
 • İsim, Yaş Tashihi Davaları,
 • Vesayet  ve Kayyım Davaları
 
İcra İflas Hukuku
 • İcra ve İflas Takipleri, İcra Mercii Davaları, İflas Erteleme Davaları, İptal Davaları,
 • İstihkak, Menfi Tespit ve İstirdat Davaları, 
 • Tahsilat İşlemleri, Sulh Yoluyla Çözüm, Protokoller
 
Bilişim Hukuku
 • Yazılım Anlaşmaları, E-Ticaret, 
 • İnternet Yoluyla Yapılan İşlemler, Sorumluluklar ve Uyuşmazlıklar,
 • İnternet Güvenliği,
 • Bilişim İle İlgili Fikri Mülkiyet ve Korunması, Kişisel Verilerin Korunması,
 
Kişi ve Kurumlar Nezdinde Temsil, İşlemler ve İş Takibi
 
 • Uyuşmazlık incelenmesi, hukuki mütalaa ve rapor hazırlanması,
 • Karmaşık Hukuki Uyuşmazlık ve İşlemlerin Çözümü, Ekip Çalışmaları,
 • Kişi ve Kurumlar Nezdinde müvekkilleri temsil, müzakerelere katılma, sözleşmeler ve her tür hukuki işlemlerin yapılması,
 • Türkiye'de Taşınmaz / Gayrımenkul satın alınması / edinimi ile Türk Vatandaşlığı kazanımı için tüm işlemler, İstisnai yollardan Türk Vatandaşlığı Kazanımı işlemleri
 • Delil / Belge / Bilgi Toplanması, Delil tespiti ve işlemler, 
 • Yetkili mercilere başvurular, iş ve işlemlerin takibi ve sonuçlandırılması
 
Ceza Hukuku
 • Ekonomik Suçlar 
 • Bilişim Suçları